ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

У правовому полі існує безліч видів договорiв, у разi укладення яких здiйснюється вiдчуження нерухомого майна. Однак кожен iз них має свою правову природу, особливостi та правовi наслiдки укладення i розiрвання.

За договором довiчного утримання одна сторона (вiдчужувач) передає другiй сторонi (набувачевi) у власнiсть житловий будинок, квартиру або їx частину, iнше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цiннiсть, взамiн чого набувач зобов'язується забезпечувати вiдчужувача утриманням та (або) доглядом довiчно.

Договiр довiчного утримання (догляду) має досить важливе значення у практичному життi. Здiйснення цього правочину дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування вiдчужувача, а з iншого, — надає кращу можливість набувачу отримати у власність нерухоме чи цiнне рухоме майно, так як оплатнiсть в цьому випадку носить триваючий i алеаторний характер.

Характерною ознакою цього договору є те, що вiн тягне за собою перехiд права власностi.

У разi укладення договору довiчного утримання (догляду) набувач стає власником майна пiсля належного оформлення договору, але, на вiдмiну вiд набувача за договором дарування, обмежений у розпорядженнi таким майном на весь час чинностi договору, тобто за життя вiдчужувача. Зокрема, набувач не має права пiд час дiї договору обтяжувати одержане майно боргами, вiдчужувати його, передавати в заставу. Протягом життя вiдчужувача на це майно не може бути звернене стягнення. Тобто до смертi вiдчужувача право розпорядження майном, переданим за договором довiчного утримання, законодавчо обмежене.

У договорi довiчного утримання (догляду) можуть бути визначенi всi види матерiального забезпечення, а також yci види догляду (опiкування), якими набувач має забезпечувати вiдчужувача, наприклад, забезпечення належними лiкувальними засобами, щомiсячна оплата за наданi комунальнi послуги, забезпечення продуктами харчування та iнш.

3 метою дотримання набувачем зазначених обмежень при нотарiальному посвiдченнi договору нотарiус накладає заборону на вiдчуження такого майна.

Вказаний договiр укладається в письмовiй формi та пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню.

Зменшення оформлення договорiв довiчного утримання в нотарiальнiй конторi обумовлено тим, що в зв'язку iз змiнами, якi були внесенi до Закону України "Про нотарiат" приватнi нотарiуси також можуть посвiдчувати договори довiчного утримання (догляду).

При посвiдченнi зазначених договорiв нотарiусами обов'язково перевiряється: наявнiсть (вiдсутнiсть) податкової застави, вiдомостi щодо вiдсутностi заборони (арешту) на майно, яке було предметом договору, а також iнформацiя щодо перебування майна пiд iпотекою.(витяги додаються до договорiв).

На пiдставi договору довiчного утримання нотарiусами обов'язково накладається заборона вiдчуження, про що на всiх примiрниках договору нотарiусом вчиняється вiдповiдний посвiдчувальний напис.

Законодавством передбачено, що Набувачем може виступати не одна особа, так само i Вiдчужувачем. Якщо набувачами є кiлька фiзичних ociб, вони стають спiввласниками майна, переданого їм за договором довiчного утримання ( догляду) на правi спiльної сумiсної власностi.

Також згiдно Iнструкцiї про порядок вчинення нотарiальних дiй нотарiусами України Набувачами можуть бути i юридичнi особи.

Якщо вiдчужувачем був один iз спiввласникiв майна, яке належало їм на правi спiльної сумiсної власностi, договiр довiчного утримання (догляду) посвiдчується пiсля визначення частки цього спiввласника у спiльному майнi.

При посвiдченнi договору, де Набувачем виступає людина, яка перебуває у шлюбi - нотарiус обов'язково витребовує згоду подружжя, викладену у виглядi заяви, справжнiсть пiдпису на якiй повинна бути засвiдчена нотарiально, в заявi також зазначається предмет договору та сума матерiального забезпечення.

В разi якщо набувач неодружений (неодружена) нотарiусом витребовується заява, яка пiдтверджує даний факт.

Матерiальне забезпечення, яке щомiсячно надавалося вiдчужувану, пiдлягає грошовiй оцiнцi. Така оцiнка пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому законом. Грошова оцiнка матерiального забезпечення завжди зазначається в договорах, та змiст. ст.751 Цивільного Кодексу України, про те що така оцiнка пiдлягає iндексацiї, у порядку, встановленому законом, роз'яснюється сторонам.

Договори довiчного утримання (догляду) можуть бути розiрванi в судовому порядку. Траплялися випадки добровiльного розiрвання договору довiчного утримання двома сторонами, частiше причиною цього виступала змiна мiсця проживання Вiдчужувача, та необхiднiсть продажу майна, ще за життя вiдчужувача, або змiна мiсця проживання Набувача, який вже не мав можливостi надавати догляд, передбачений договором.

Пiдводячи пiдсумок потрiбно зазначити, що це перш за все, один iз способiв забезпечення пiклуванням ociб, якi позбавленi його у зв'язку з рiзними обставинами (старiсть, малолiтство, iнвалiднiсть тяжка хвороба чи iнший розлад здоров'я тощо).

 

 

 

Завідуюча 1-ї державної нотаріальної контори  Л.А. Грищенко